01

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้

2.จำแนกลักษณะของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมได้

ความหมายของสสารหรือสาร

สสาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวล  ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  เช่น อากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ พืช สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ส่วนเนื้อของสสารเรียกว่า สาร ดังนั้นจึงอาจใช้คำว่าสารแทนสสารก็ได้ สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ซึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ก็จะมีการนำสารชนิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างมากมายมีทั้งสิ่งของเครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน รวมทั้งร่างกายของเรา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีสารเป็นองค์ประกอบ

กิจกรรมคนเก่งนักทดลอง

1.ปัญหา   ของแข็ง ของเหลว แก๊ส มีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

  1. อุปกรณ์

2.1 น้ำแข็ง 1 แก้ว

2.2  แท่งแก้วคนสาร 1 แท่ง

2.3 บีกเกอร์ 1 ใบ

2.4 หนังยาง 1 เส้น

2.5 ถุงพลาสติกใส 1 ใบ

2.6 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด

  1. วิธีการทดลอง

3.1 นำน้ำแข็งใส่ในบีกเกอร์ สังเกตน้ำแข็งก่อนที่จะละลายว่ามีสมบัติอย่างไร แล้วบันทึกผล

3.2 ตั้งบีกเกอร์ใส่น้ำแข็งทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วใช้แท่งแก้วคนสารตลอดเวลา สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผล

3.3 จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ แล้วนำบีกเกอร์ใส่น้ำแข็งที่ละลายแล้ววางไว้บนตะแกรง จนกระทั่งเดือด จากนั้นดับตะเกียงแอลกอฮล์ นำบีกเกอร์วางลงบนโต๊ะ แล้วใช้ถุงพลาสติกใสครอบปากบีกเกอร์ให้สนิท แล้วรัดด้วยหนังยางใหแน่น สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในถุง และบันทึกผล

1. ของแข็ง (solid) คือ สารที่มีรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ อนุภาคชิดกันเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและก๊าซ มีลักษณะแข็ง คงรูปอยู่ได้ทนต่อแรงอัดกระแทก เช่นหิน เหล็ก  ไม้  เป็นต้น